Styr jun 2021

Från styrelsen 20210601


Ekonomin

Gåvomedlen är betydligt lägre än budget och föregående år, ca 40 000 kr lägre än budget. Inga intäkter från servering, av förklarliga skäl. Resultatet är ändå 18 000 kr plus jämfört med budgeterat plus på 40 000 kr.

 

Från årsmöten (digitala)

Storstrandsföreningen. Det mesta som planerats har inte gått att genomföra. Resultatet för 2020 blev ett underskott och för 2021 budgeteras ett negativt resultat på ca 530 tkr. Tre konfirmationsläger kommer att genomföras varav ett i Region Norrbottens regi.

 

Region Norrbottens och EFS Norrbottens årsmöten. EFS Norrbotten blir kvar tills pensionsfonden går att avveckla. Budgeten blev som föregående år. Konfirmandlägren genomförs som planerat. Inspirationshelgen kan ev genomföra, alternativt en digital variant.

 

EFS Riks årsmöte. Ekonomin har gått bra, 34 milj kr i gåvor och ett resultat på 7 milj kr. Maria Andersson, Vidsel, omvaldes till ledamot i styrelsen för EFS Riks.

 

Föreningsårsmötet

Planeras till onsdagen den 15 september. Därefter görs en utvärdering av att hålla årsmötet en vardagkväll.

 

Sommargudstjänsten

Gudstjänsten på Svensbyliden den 27 juni genomförs som en friluftsgudstjänst, förutsatt att väderleken är tjänlig.

 

Höstens verksamhet

Program för höstterminen finns upprättat av VU vilket styrelsen tacksamt godkände.  VU ska komplettera programmet med musikinslag.

 

Äskande för 2022 från Piteå församling

Styrelsen beslutade att för 2022 äska 5 000 kr för Himlakul och 10 000 kr för externa talare/sångare/musiker. Ev bidrag för scouter från Svensbyn går via EFS Sjulnäs.

 

Sommarskötsel av bönhusgården

Styrelsen beslutade att respektive ansvaragrupperna tar ansvar för t ex klippning.

 

Sammanträdesplan

Torsdag 26 augusti

Måndag 20

 

Avslutning

Mötet avslutades med förbön för ansvarsgrupp två.


Styrelsen genom

Anna-Karin Lundberg

Styrelsen maj 2013          Styrelsen på utflykterar