Vplan och budget 2019

EFS Svensbyn


Verksamhetsplan 2019

INLEDNING

EFS i Svensbyn har antagit en målskrivning som pekar ut fem viktiga områden för vårt arbete, nämligen

Föreningen som helhet

Gudstjänsten

Barn- och ungdomsarbetet

Byagemenskapen

Studieverksamheten


MÅL

Vi vill genom föreningen presentera den kristna tron och livet med Jesus och ge alla människor tillfälle och möjlighet att upptäcka Jesus och varandra.

Vi vill att gudstjänsten ska vara ett personligt möte med Gud.

Vi vill genom barn- och ungdomsarbetet presentera den kristna tron för byns barn och ungdomar.

Vi vill genom byagemenskapen vara en lättillgänglig oas som visar vägen till gemenskap med varandra och Gud.

Vi vill genom studieverksamheten skapa mötesplatser för gemenskap, dialog och aktivt lärande.


Dessa mål vill vi uppnå genom att bedriva följande verksamhet:


Föreningen

EFS arbete i Svensbyn är också Svenska Kyrkans. Vi vill vara ”kyrkan i byn” – med kyrkans öppenhet och kontaktnät kombinerat med bönhusets gemenskap och innerlighet. Då vi nu har varit samarbetskyrka tillsammans med EFS Sjulnäs och Infjärdenkyrkan (Piteå församling) i över ett år har vi börjat finna former för det nya arbetet. Det är i samverkansrådet, där representanter från kyrkan och från EFS Sjulnäs och EFS Svensbyn finns representerade, som riktlinjerna för samarbetet formas. Styrelsen har ett övergripande ansvar för föreningens verksamhet och den praktiska planeringen sker i verksamhetskommittén.


Bönhuset ska också i fortsättningen vara en mötesplats som är till för hela byn. Vi vill hitta vägar att möta byborna och bli fler som delar gemenskapen. Vi vill hitta vägar att attrahera yngre familjer eftersom medelåldern i föreningen hela tiden stiger. Himlakuls föräldrar kan vara en målgrupp. Eftersom det praktiska arbetet ofta sker i Ansvarsgrupperna är det viktigt att rekrytera nya medlemmar till dessa. Ett sätt är att personligen tillfråga lämpliga personer.


För att stärka gemenskapen med EFS Sjulnäs bör något styrelsemöte samplaneras under året. Det ger tillfälle att prata om gemensamma frågor och dela ansvaret för våra anställda.


Affischering och annonsering i PT och på nätet (hemsida och facebookgrupperna EFS och Svensbyn) är viktigt för att göra våra aktiviteter kända i byn. Vi vill också presentera vår verksamhet för nyinflyttade, gärna i samarbete med andra föreningar i byn.


Serveringar upplevs som viktiga för gemenskapen och är också en god inkomstkälla. Vi ordnar normalt servering efter alla gudstjänster. Möjlighet ges att betala för fikat för hel termin.


Ekonomin måste fungera. Vi uppmanar att allvarligt fundera på ett regelbundet givande, där ”tionde” kan vara ett riktmärke. Det är en stor fördel för föreningen och kassören om givandet till största delen blir regelbundet, genom bankgiro/autogiro/swish. När vi nu bara har tre gudstjänster per månad så får vi vara beredda på att öka på kollektgivandet lite grand så att givandet inte blir mindre av den orsaken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

Medlemsmöten hålls vid behov i samband med övriga gudstjänster. Då ska angelägna

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Gudstjänster                                                                                         

Gudstjänst firas söndagar kl 11.00 eller 18.00 tre gånger per månad. En söndag per månad firas med nattvard och sista söndagen i månaden tas en månadsgåva upp.  Möjlighet till förbön/delgivning bör finnas vid varje gudstjänst. Gudstjänsterna ska rusta föreningsmedlemmarna så att de kan leva ut sina kristenliv också i vardagen.


Gudstjänster firas vid två tillfällen på Svensbyliden, i juni månad. De gånger Himlakul medverkar ska gudstjänsten ha karaktären av familjegudstjänst. Bön före varje söndagsgudstjänst kl 10.45 resp 17.45. Vid två tillfällen per termin ordnas Infjärdenmässa. En gång i Svensbyn och en gång i Sjulnäs. Sjulnäs bibeldagar sammanlyses till EFS Sjulnäs, påskgudstjänsterna till Piteå församling och pingsthelgen sammanlyses till Storstrand. När vi har våra bibeldagar under allhelgonahelgen sammanlyser Infjärdenkyrkan och EFS Sjulnäs sina gudstjänster till EFS Svensbyn.


Barn- och ungdomsarbete

Vi satsar vidare på barngruppen Himlakul. I samarbete med EFS Sjulnäs bedrivs ungdomsarbete för mellanstadie- och högstadieungdomar i form av scouter, TGIF och KRIK. Infjärdenkyrkans barnkör och mellanstadiekör är öppna för barn från Svensbyn.


Byagemenskapen                                      

Vi är en del av byagemenskapen. Vi vill också att byborna ska känna att de är delaktiga i vår verksamhet. Det vill vi göra genom att satsa på utåtriktade program, t ex Våffelservering, Höstfest, After Work, mat för Himlakuls föräldrar, sommargudstjänster på Svensbyliden, julsångsprogram m m. Vi vill medverka i Svensbybladet med månadsprogram och artiklar. Vi erbjuder byborna att delta i föreningens missionsprojekt genom att lägga returburkar och flaskor i tunnorna vid OK. Vi bör under året fortsätta att stödja bybor som inte har tillgång till bil genom att erbjuda skjuts till ICA Sigvards. Vår hemsida är ett fönster ut mot alla intresserade där information om föreningens målsättning och verksamhet presenteras. I facebookgrupperna ”EFS Svensbyn” och ”Svensbyn” kommer gudstjänstverksamhet och övrig verksamhet att presenteras. Byautskottet (BU) har ett särskilt ansvar för samarbetet med övriga föreningar i byn.


Studieverksamheten

Vi vill uppmuntra alla att delta i smågruppsverksamhet, t ex bibelstudie-, böne- eller samtalsgrupp. Det är ett viktigt komplement till gudstjänstbesök. Om behov finns vill vi också erbjuda bibelstudium på dagtid. Kulturprogram och studiecirklar i olika ämnen anordnas efter önskemål i samarbete med SENSUS studieförbund.


Svensbyn i januari 2019

StyrelsenCopyright © All Rights Reserved