Årsberättelse 2018

EFS Svensbyn


Årsberättelse 2018

”Herre till dig får jag komma”

Vi har även detta år haft psalm 758 som vårt motto. Till Herren får vi komma som vi är, vi får lämna allt som tynger oss och när våra dagar är slut får vi också komma till honom. Alla får komma och alla är älskade av Gud. Det är en bra sammanfattning av vad vi står för. Det är ett annat evangelium än vad vi får höra av denna världens vise som så självklart räknar bort Gud. Det här året är det första hela året tillsammans med Piteå församling och EFS Sjulnäs.  För oss har det inneburit många positiva saker. Vi har fått tillgång till Infjärdenkyrkans anställda och planeringen har underlättats. Det finns också orosmoln. Vår förening krymper och medelåldern stiger. Vi hoppas förstås på ett trendbrott men vi måste också vara beredda på att förändra våra förutsättningar. Vi finns inte till för vår egen skull utan för att på bästa sätt föra ut evangeliet. Hur vår framtid ser ut vet endast Gud och vi får komma till honom med våra frågor och vår osäkerhet.


Vår förening prioriterar fem områden som särskilt viktiga: Föreningen som helhet, Gudstjänsten, Barn- och ungdomsverksamheten, Byagemenskapen och Studieverksamheten.


Föreningen som helhet

Mål: Vi vill genom föreningen tillväxa i tro och antal och att vara kyrkan i byn


Under året har två medlemmar avlidit. Sune Bergstedt dog den 13 feb, 87 år gammal. Arnold Larsson dog den 8 maj, 79 år gammal. Dessutom har Malin Steggo och Jenny Lundberg beviljats utträde. Vi är nu 43 medlemmar


Vår förening bidrar till finansiering av de anställda i Infjärdenkyrkan. Vi får då del i församlingsprästen Lars Dahlbäck, kyrkomusiker Ewa Edström, diakon Linda Jele och församlingsassistent Julia Lundberg. Föreningen har två representanter i det samarbetsråd som bildats, Lennart Berglund och Pär Sandström samt två representanter i den nya verksamhetskommittén, Ragnhild Sandström och Ulla Wikström.


Föreningens hemsida och facebookgruppen EFS Svensbyn är ett viktigt skyltfönster ut i cyberrymden.


EFS styrelse har under året haft sju protokollförda sammanträden. Dessemellan har tre utskott arbetat: AU (arbetsutskott) med budget och övriga allmänna frågor, VK (verksamhetskommitté) med planering av mötesverksamhet samt BU (byautskott) med byafrågor tillsammans med övriga föreningar i byn. Styrelseprotokollen finns, i bearbetad form, tillgängliga på hemsidan samt på vår anslagstavla i bönhuset.

Styrelsen har under året bestått av:

Lennart Berglund, ordförande (AU)

Pär Sandström, vice ordförande (BU, kontaktperson VK)

Anna-Karin Lundberg, sekreterare (BU)

Amanda Lundmark, vice sekreterare

Eva Ekberg, ledamot

Roger Lundmark, ledamot (AU)                                                       

Rickard Wikström, ledamot (kontaktperson till Underhållskommittén)

Utom styrelsen:

Allan Öhman (kassör, AU)

Ragnhild Sandström, Ulla Wikström (VK)


Gudstjänsten                                                                                                                                                                                             

Mål: Vi vill att gudstjänsten ska vara ett personligt möte med Gud som rustar oss för livet och vardagen

Under året har vi samlats till sammanlagt 30 gudstjänster. Nattvardsgudstjänster har firats en gång per månad. Infjärdenmässa har hållits en gång per termin i Svensbyn. Två gudstjänster har varit förlagda till Svensbyliden. Vi har sammanlyst till EFS Sjulnäs bibeldagar i januari (blev tyvärr inställda) och till Infjärdenkyrkan palmsöndagen, Mikaelihelgen och julbönen. Påskhelgen sammanlystes till Piteå församling och pingsthelgen till Storstrand. Bibelveckan med Mattias Winblad von Walter var mycket uppskattad. Han medverkade i alla fyra gudstjänsterna.  Antalet gudstjänstdeltagare har varierat ordentligt från ett hundratal när det var Julsånger med Blåsmarkskören till ett knappt tjugotal en vanlig söndag. Genomsnittet ligger ändå så pass högt som 46 deltagare. Det är en ökning mot förra årets 39 deltagare.


Barn- och ungdomsarbetet

Mål: Vi vill genom barn- och ungdomsarbetet presentera den kristna tron för byns barn och ungdomar


Under året har barngruppen Himlakul samlats varje tisdag med Julia Lundberg som ledare och Alma Westerlund och Alvina Tolvgård (vt) som hjälpledare. Under året har ca 20 barn mellan sex och nio år deltagit. De har även deltagit med ett litet drama vid höstfesten. I februari ordnades en Himlafest för Himlakuls barn och föräldrar, med ca 70 deltagare. Barn från Svensbyn deltar också i Barnkören och Mellanstadiekören i Infjärdenkyrkan. Det är också många barn från Svensbyn som deltar i scouterna i Sjulnäs. Fredagar under hösten har det varit TGIF (Thank God It´s Friday) för tonåringar i Infjärdenkyrkan. Julia har också besökt Sjulnässkolan en gång per vecka. Hon har också engagerat sig i KRIK (kristen idrottskontakt), bl a genom träffar i Sjulnäs.


Byagemenskapen

Mål: Vi vill genom byagemenskapen upprätta relationer med byborna och vara en lättillgänglig oas som visar vägen till gemenskap med varandra och Gud.


Byautskottet (BU) har till uppgift att hålla kontakt med övriga föreningar i byn samt delta i planeringsträffar. Svensbybladet är en sammanhållande länk för alla svensbybor. EFS är bra representerat i tidningen. Tunnorna för tomglas och burkar som finns vid OK har bidragit till gott resultat för vår insamling till projektet Flyktingbarn i norra Irak. Vi har serverat våfflor i stort sett varje fredag under terminstid. Besöksantalet har varierat mellan ca 10 och 35 personer. Det genomsnittliga besöksantalet är 22 st. Höstfesten samlade som vanligt mycket folk. Resultatet blev något lägre än vanligt, delvis beroende på att vi inte hade några lotterier. I oktober anordnades ett After Work med 55 deltagare. Bilskjuts till Sigvards har ordnats en gång per vecka. Vår hemsida och facebookgrupp hålls fortlöpande uppdaterad. Bönhuset lånas ut kostnadsfritt till bybor och det har hållits en del allmänna möten under året. Varje vecka har det varit gymnastik i bönhuset.


Studie- och kulturverksamhet

Mål: Vi vill genom studieverksamheten skapa mötesplatser för gemenskap, dialog och aktivt lärande


Den lilla gruppen är viktig som mötesplats. När man som gudstjänstdeltagare mest är passiv har man på ett annat sätt möjlighet att vara delaktig och aktiv i den lilla gruppen. Därför är den ett viktigt komplement till den traditionella gudstjänsten. Det har under året varit en samtalscirkel igång.  Vi har rapporterat tre kulturarrangemang. Studie- och kulturverksamheten sker i samarbete med SENSUS studieförbund.


Avslutning


Gårdagen är förbi.

Morgondagen har du inte sett.

Idag hjälper Herren.

Vi ber Herren att hjälpa oss att rätt avsluta gårdagen och att med öppna sinnen planera för morgondagen.

Vi riktar ett stort tack till ansvarsgrupperna och alla medlemmar: Känn ingen oro, känn ingen ängslan. Gud, din Gud bär allt (Psalm 773).


Styrelsen för EFS Svensbyn i januari 2019, genom


Pär SandströmStyrelsen maj 2013          Styrelsen på utflykterar

Copyright © All Rights Reserved